Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 11/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 26/01/2016 10 – 47
NSC 24/04/2018 10 – 20
TSC 24/04/2018 10 – 20

Share on