Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 1/2020 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 1/2020
DIỆN 12/2019 1/2020
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1  15/05/2013 15/07/2013 tăng 8 tuần 06 05 03
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 08/08/2014 08/08/2014 tăng 0 tuần 05 04 03
F3 08/11/2007 15/11/2007 tăng 1 tuần 12 01 02
F4 01/02/2007 01/02/2007 tăng 0 tuần 12 11 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00

Share on