Đây là lịch visa tháng 10/2019 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch Visa Tháng 10/2019
DIỆN 9/2019 10/2019
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1 01/01/2013 15/01/2013 tăng 2 tuần 06 08 03
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/06/2014 01/06/2014 không tăng 05 14 00
F3 01/09/2007 15/09/2007 tăng 2 tuần 12 00 02
F4 01/11/2006 22/11/2006 tăng 2 tuần 12 10 01
EB3 01/07/2016 “giải quyết liền” tăng 169 tuần 00 00 00


 
 

Share on